Verrekening/teruggave productie zonnepanelen Polder Nijenrode

In dit artikel informeren wij u graag hoe de verrekening/teruggave van de productie van uw zonnepanelen werkt.

De opbrengsten van een project voor de deelnemers bestaan jaarlijks uit: 

  1. De uitbetaling van de opbrengsten van de verkoop van de geproduceerde stroom, naar rato van de deelname. De stroom wordt verkocht aan om | nieuwe energie. De stroomopbrengsten worden verminderd met de beheerkosten.
  2. De teruggave (verrekening) energiebelasting (EB) aan de deelnemer. Deze afrekening geschiedt via de energieleverancier (via de jaarafrekening of een creditnota).

De financiële afrekening van een project vindt plaats na afloop van een volledig productiejaar. PCR project Polder Nijenrode is begonnen met produceren op 17 oktober 2019. De startdatum van het project valt daarmee op 1 oktober 2019. Hierdoor loopt het eerste productiejaar tot 30 september 2020.

Alle deelnemers ontvangen na afloop van het betreffende productiejaar een overzicht van Energiecoöperatie 2030.nu m.b.t. de totale productie (in kWh) van het project en het aandeel van de deelnemer hierin.

Ad 1. Opbrengst van de verkoop van geproduceerde stroom.

De geproduceerde stroom wordt geleverd aan Energiecoöperatie om | nieuwe energie. Binnen 30 dagen na afloop van het productiejaar ontvangt 2030.nu van om | nieuwe energie een afrekening van het betreffende project. Hierin staan de totale opbrengst van het project in kWh en de gehanteerde (vergoedings)tarieven vermeld. In de afrekening zijn tevens de kosten van de netwerkbeheerder opgenomen.

2030.nu informeert vervolgens alle deelnemers over de financiële resultaten (opbrengsten en kosten) van het project.

Ad 2. Teruggave energiebelasting (EB).

De  teruggave (verrekening) energiebelasting (EB) geschiedt door de energieleverancier zelf. Voorwaarden hierbij zijn:

  1. dat de betreffende energieleverancier meewerkt aan de verrekening (dit is namelijk niet verplicht)
  2. de verrekening heeft maximaal betrekking op het aantal afgenomen kWh van de deelnemer.

Er zijn 2 ‘afrekentrajecten’ mogelijk:

  1. De projectdeelnemer is klant (afnemer stroom) bij om | nieuwe energie:

2030.nu verstrekt om | nieuwe energie een opgave m.b.t. het aandeel opgewekte kWh in het project van het betreffende deelnemer. Aan de hand hiervan zal verrekening teruggave EB door om | nieuwe energie plaatsvinden voor de betreffende deelnemer.

  1. De projectdeelnemer is geen klant (afnemer stroom) bij om | nieuwe energie:

2030.nu verzorgt de aanmelding t.b.v. de teruggave EB bij de respectievelijke energieleverancier. Vrijwel alle energiemaatschappijen werken hieraan mee. Wij raden u aan dit altijd vooraf te checken bij uw energieleverancier.

Indien de deelnemer gedurende het productiejaar is overgestapt naar een andere energieleverancier, geeft 2030.nu de totale productie door aan de meest recente leverancier (dit is wettelijk vereist). Indien deze niet alle opgewekte kWh kan verrekenen, kan 2030.nu het restant desgewenst aanmelden bij de vorige energieleverancier. Indien dit gewenst is, dient de deelnemer zelf contact op te nemen met 2030.nu.

Let op: 2030.nu heeft geen inzicht in de verrekening energiebelasting. Het is aan de deelnemer om de verrekening bij de eigen energieleverancier te controleren.