Privacyverklaring

Energiecoöperatie 2030.nu gaat zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens. Energiecoöperatie 2030.nu verzamelt alleen die persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn om haar activiteiten uit te voeren. Energiecoöperatie 2030.nu bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor Energiecoöperatie 2030.nu deze verzamelt of verwerkt. Energiecoöperatie 2030.nu neemt bij het verwerven, verwerken, opslaan en beheren van persoonsgegevens de geldende privacywetgeving in acht, en hecht veel waarde aan een duidelijk en transparant privacybeleid. Eventuele klachten of suggesties kunt u sturen naar info@2030.nu.

Cookies: Energiecoöperatie 2030.nu maakt op haar website (momenteel) geen gebruik van cookies.

Doeleinden: Energiecoöperatie 2030.nu verwerkt en verzamelt persoonsgegevens uitsluitend met het doel om te communiceren en voor de (financiële) administratie.

Beveiliging: Energiecoöperatie 2030.nu draagt zorg of doet zorgdragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Toegang tot persoonsgegevens wordt slechts verleend aan medewerkers van Energiecoöperatie 2030.nu indien en voor zover zij ingevolge hun taak toegang moeten hebben tot die gegevens. De medewerkers dienen vertrouwelijk om te gaan met betrekking tot de aan hen bekende persoonsgegevens.

Verstrekking aan derden: Energiecoöperatie 2030.nu verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij deze uitwisseling plaatsvindt met uw uitdrukkelijke toestemming of wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Energiecoöperatie 2030.nu kan het beheer en bewerken van persoonsgegevens laten uitvoeren door derden, indien en voor zover hierbij niet in strijd wordt gehandeld met de AVG en/of dit privacy statement.

Rechten gebruiker: U heeft in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor zover redelijkerwijs mogelijk het recht tot inzage, dataportabiliteit (overdracht), verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens. Verzoeken kunnen worden gezonden aan info@2030.nu.