Op de openbare pagina staat de algemene informatie over ons project, deze pagina is opgezet om u als omwonenden de informeren over de status, maar vooral om met jullie in gesprek te blijven.

Wat hebben we tot nu toe gedaan:

 • Voor 18 april hebben we vrijwel alle direct omwonenden gesproken, 1 op 1.
 • Inloopavond georganiseerd, ook voor de Binnenweg

Qua opkomst was de inloopavond een succes met naar onze schatting meer dan 40 bezoekers. De kritische geluiden zijn ook gehoord, op de openbare pagina staan algemene opmerkingen, hier volgen zo de specifieke opmerkingen die met jullie te maken hebben.

Wat zijn de volgende stappen?

 • Tweede ronde gesprekken met direct omwonenden
 • Inrichten van deze site zoals beloofd
 • Oprichten werkgroep

Participatie is een veelgebruikt woord bij de gemeente, maar er wordt niet altijd serieus invulling aan gegeven. Aangezien wijzelf ook inwoners zijn, willen wij dit goed inrichten. Op deze pagina kunt u reageren en anderen zien uw reactie. Daarnaast willen we een werkgroep oprichten, bestaande uit omwonenden, die alle wensen en bezwaren kan opvolgen. Daar hebben zich al mensen voor gemeld.

We hebben van betrokkenen kritische vragen gehad. We zijn daar blij mee en hopen zo op een open discussie. Hieronder vindt u enkele vragen en onze antwoorden.

Heeft u zelf een vraag of opmerking, dan kunt u deze onderaan deze pagina plaatsen.

De gemeente bepaalt welke gebieden in de gemeente het meest in aanmerking komen voor zonnevelden. Daarbij wordt een afweging gemaakt tussen allerlei factoren. Er is ook overleg met bewoners geweest daarover op de gemeentelijke inloopavonden in Maarssen, Kockengen en Loenen in maart. Er zijn relatief grote oppervlakken nodig om de doelstelling voor duurzame energie te halen.

 

Het uitzicht zal inderdaad veranderen. Het is onze intentie om de zonnevelden zo goed mogelijk in te passen in de omgeving, met behoud of zelfs versterking van de recreatieve functie.

We zijn al in gesprek met de mensen die direct naast het zonneveld wonen.

We nodigen vertegenwoordigers van de wijdere omgeving uit om deel te nemen in een werkgroep om de inpassing met elkaar te bespreken.

Ons project beslaat maar een deel van de polder en  het zonneveld wordt zo fraai mogelijk ingepast in de omgeving. Behoud of zelfs versterking van de recreatieve functie is een uitgangspunt voor ons.

De energiecoöperatie 2030.nu is een initiatief van inwoners uit de gemeente Stichtse Vecht. Begro is een ontwikkelaar van projecten voor de opwekking van wind- en zonne-energie. Samen ontwikkelen wij op basis van gelijkwaardigheid plannen in de Stichtse Vecht, waaronder in Loenersloot, om lokaal duurzame energie op te wekken.

Wij zullen goed luisteren naar opmerkingen van omwonenden en waar mogelijk rekening er mee houden. Ons uitgangspunt blijft wel dat we zonneparken in de gemeente willen ontwikkelen, dat deze locatie potentieel geschikt daarvoor is en er grondeigenaren zijn die daaraan mee willen werken samen met ons.

In Nederland verbruikt een gemiddeld huishouden ongeveer 3.500 kWh elektriciteit per jaar. Naar verwachting zal de zonneweide ongeveer 24.000.000 kWh per jaar produceren. Dat betekent dat het elektriciteitsverbruik van ongeveer 6.200 huishoudens door lokaal en duurzaam geproduceerde energie kan worden voorzien.

De coöperatie wordt voor 50% eigenaar van het zonneveld, krijgt de helft van de verdiensten van het project en de helft van de stroom. De coöperatie sluist de verdiensten door naar onze leden die deelnemen in dit project. Dat levert een mooi rendement op voor die deelnemers, aanzienlijk beter dan de spaarrente bij een bank. Omwonenden krijgen voorrang bij inschrijving en/of een hogere opbrengst op hun inbreng. Samen zijn de leden, via de coöperatie, voor de helft eigenaar van het project. Ook is het mogelijk dat een deel van de opbrengst naar een omgevingsfonds gaat, waaruit voorzieningen voor de omgeving Loenersloot worden bekostigd. Er wordt geen geld weggesluisd naar anderen.

De coöperatie legt verantwoording af aan de leden over de kosten en baten en hoe de opbrengsten verdeeld worden. Het bestuur bestaat uit inwoners van de gemeente Stichtse Vecht, die zich inzetten voor de opwekking van lokale duurzame energie.

De stroom van 50% van het park levert 2030.nu aan de leden en andere klanten.

Dit zijn de financiële principes, die verder zullen worden uitgewerkt.

De andere partner, Begro, heeft de overige 50% in eigendom. Begro is een Nederlands bedrijf met veel ervaring met projecten voor duurzame energie, die lokale participatie belangrijk vindt. Onze energiecoöperatie 2030.nu werkt op gelijkwaardige basis samen met Begro.

Voor zover ons bekend heeft de warmteafgifte van de panelen geen substantiële invloed op het lokale klimaat. Lokale opwarming is niet bekend van projecten die al zijn uitgevoerd in binnen- en buitenland.

Een hectare gras slaat jaarlijks, afhankelijk van de soort, tussen de 0.7 en 4.2 tonCO2 op. Het zonnepark in Stichtse Vecht wordt gebouwd op 35 hectare. Als de zon helemaal niet meer op het gras zou vallen, wordt jaarlijks ten hoogste 147 ton CO2 minder wordt opgeslagen.

Door de opgewekte zonne-energie wordt de uitstoot van fossiele energie verminderd. In totaal bedraagt de daardoor vermeden CO2-uitstoot door het zonneveld 9.880 ton CO2 per jaar. Dit is meer dan 50 keer zo veel dan de verminderde opslag in het gras.

Disclaimer

 • De reactiemogelijkheden zijn vóór en dóór betrokkenen van het Project Zonneveld Loenersloot. Wij willen het stellen van vragen en uiten bezwaren faciliteren middels deze besloten pagina.
 • 2030.nu draagt geen verantwoordelijkheid voor de door omwoners ingebrachte inhoud op het forum en onderschrijft niet altijd de inhoud van de berichten. 2030.nu accepteert daarom op geen enkele wijze verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de teksten op de reactievelden.
 • 2030.nu behoudt zich het recht voor om berichten op ieder tijdstip zonder overleg, aankondiging en/of verantwoording te verwijderen, te wijzigen of het gehele onderwerp te sluiten. De beslissing zal altijd gebaseerd zijn op deze disclaimer.
 • 2030.nu behoudt zich het recht voor de inhoud van deze disclaimer op ieder moment naar eigen inzicht te wijzigen.
 • Omwoners worden geacht op de hoogte te zijn van en te handelen naar de inhoud van dit document als zij deelnemen aan de discussie op deze pagina.

 

Forumregels

 • Een reactie account is voor persoonlijk gebruik.
 • Het is niet toegestaan berichten met een commerciële strekking te plaatsen.
 • Ga respectvol om met de andere omwoners en projectmedewerkers. Laat ze in hun waarde en wees niet onnodig kwetsend of storend tegenover anderen.
 • Ga niet in op kwetsende of storende berichten van anderen, maar rapporteer ze aan de reactie beheerder.
 • Om misbruik door derden te voorkomen wordt het afgeraden persoonlijke (contact) gegevens van uzelf op het forum te posten.
 • Het is verboden persoonlijke (contact) gegevens van anderen op het forum te plaatsen.
 • Hou er rekening mee dat dit forum alleen zichtbaar is voor andere omwoners en mensen binnen ons project.